Ochrana designu i bez registrace?

//Ochrana designu i bez registrace?
Ochrana designu i bez registrace?

Téměř každý si je vědom toho, že design výrobku je jedinečným výtvorem jedince. A že proti zneužití, neoprávněnému využívání a padělání je možné se bránit, pokud je design zaregistrován na příslušném Úřadě průmyslového vlastnictví jako průmyslový vzor. Existuje však i možnost obrany proti kopírování nezapsaného designu.

Většina z majitelů firem ví, že design svých výrobků mohou ochránit tak, že jej nechají zaregistrovat jako průmyslový vzor. Podmínky stanovené zákonem určují, že přihlášku průmyslového vzoru je možné podat pro design, který je nový a má individuální povahu. To znamená, že přihlášen může být pouze takový design, který ještě nebyl zpřístupněn veřejnosti a jeho celkový dojem, který vyvolává, je odlišný od již zveřejněných designů.

S podáním přihlášky průmyslového vzoru jsou spojeny určité úkony a samozřejmě i náklady. Je třeba vyplnit přihlášku, předložit vyobrazení vzoru a uhradit potřebné správní poplatky. Průmyslové vzory, stejně jako ostatní druhy průmyslového vlastnictví, jsou teritoriální. To znamená, že pro každou zemi, ve které chci mít design chráněný, musím podat žádost o registraci a zaplatit příslušné správní poplatky.

Od 1. dubna 2003 došlo k pokroku v tomto ohledu, a to tím, že byl zaveden institut průmyslového vzoru Společenství. Jedná se o registraci pro celé území Evropské unie, včetně budoucího rozšíření. Od tohoto data je tedy možné jednou přihláškou za jeden správní poplatek získat ochranu designu pro celou Evropskou unii.

Výhodou zapsaného průmyslového vzoru Společenství (stejně jako u národních průmyslových vzorů) je, že doba platnosti vzoru a tedy i doba pro držení monopolu a vymáhání práv může být až 25 let (5x5let), umožňuje svému vlastníkovi obranu proti jakémukoli využívání výrobku, v němž je daný průmyslový vzor ztělesněn, pro komerční účely (výrobu, nabízení, dovoz, používání, skladování atp.). Ochrana zapsaným průmyslovým vzorem směřuje nejen proti úmyslnému a otrockému napodobení designu, ale i proti užití, které vyplývá z nezávislé tvůrčí práce jiného původce.

Ovšem existují společnosti, které produkují velké množství designu, které mají zpravidla i velmi krátkou životnost (sezonní zboží, reklamní předměty k jednorázovým akcím atp.). Zde by ochrana cestou zapsaného průmyslového vzoru Společenství byla neefektivní, co do doby získání ochrany, nákladů, ale i doby platnosti vzoru. Nicméně i v tomto případě je možné se při otrockém napodobení designu domáhat práva.

Od 6. března 2002 totiž na území Evropské unie existuje institut tzv. nezapsaného vzoru Společenství. Ochrana nezapsaným vzorem Společenství vzniká bez jakékoli registrace (bez podání přihlášky, bez placení poplatků). Ochrana vzniká zpřístupněním vzoru veřejnosti kdekoli na území Evropské unie. Stejně jako zapsaný vzor Společenství, tak i ten nezapsaný poskytuje svému majiteli právo zabránit třetí osobě užívat průmyslový vzor bez jeho souhlasu. Ochrana se však vztahuje pouze na vědomé úmyslné napodobení či kopírování takto chráněného vzoru. Tato ochrana trvá tři roky od okamžiku, kdy byl průmyslový vzor poprvé zpřístupněn veřejnosti kdekoli na území EU. Zpřístupnění znamená, že veřejnost mohla design vidět osobně nebo zprostředkovaně, prostřednictvím jakéhokoli druhu médií, elektronicky i v papírové formě, na výstavě, na webu, při prezentacích atp.

Pokud by se ukázalo, že design bude mít větší či delší využití, lze do 12 měsíců od prvního zpřístupnění veřejnosti podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství.  Osoby mající bydliště nebo sídlo v EU mohou podat přihlášku samy nebo prostřednictvím kvalifikovaného zástupce oprávněného zastupovat v řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Pokud dojde k porušení práv z průmyslového vzoru (zapsaného i nezapsaného) je třeba podniknout potřebné kroky nejlépe v součinnosti s kvalifikovaným patentovým zástupcem, případně advokátem.

2018-08-14T11:56:33+00:00