Služby2018-11-27T23:47:59+00:00

Služby

 • Přihlášky – Komplexní zajištění přihlášek ochranných známek v ČR, SR, EU (EUTM) či v jiných zemích světa – národní či mezinárodní ochranná známka (marketingová konzultace, posouzení zápisu schopnosti ochranné známky, rešerše v rejstřících ochranných známek, zatřídění seznamu výrobků a služeb do tříd dle mezinárodního třídění).
 • Obnovy – Zajištění obnov platnosti veškerých ochranných známek (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb udržovacích poplatků.
 • Změny – Zajištění veškerých změn a úprav pro zapsané ochranné známky v registru ochranných známek (změna vlastníka, adresy atd.). Zastupování a podpora při dispozicích s ochrannou známkou (licence, prodej a jiné převody, zástavy ochranných známek).
 • Monitoring – Sledování nově přihlášených ochranných známek s cílem umožnit majiteli ochranné známky, aby se mohl včas bránit proti případným zásahům ze strany přihlašovatelů do svých dřívějších práv.
 • Spory – Zastupování před úřady v námitkových, výmazových a jiných sporových řízeních, kdy je ochranná známka napadena. Zastupování při porušení práv. Soudní i mimosoudní jednání.

Jak to děláme?

Ochranná známka – příhláška – postupy:

 • Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany loga nebo názvu produktu. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.
 • Rešerše – Prověříme, jestli vybrané označení je vůbec možné zaregistrovat. Zjistíme, jestli neexistuje stejné nebo i podobné označení, které může bránit zápisu, zpracujeme zprávu a navrhneme řešení.
 • Zatřídění – Vytvoříme vhodný seznam výrobků a služeb, který bude ochranná známka chránit, a to tak, aby byl v souladu s pravidly pro zápis ochranných známek a současně poskytoval majiteli známky potřebnou ochranu.
 • Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.
 • Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.
 • Následná péče – Po zápisu ochranné známky kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách ve známkové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Obnovy – postupy:

Včas upozorníme na nutnost obnovy, zkontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli, provedeme analýzu aktuálnosti značky, navrhneme řešení, zpracujeme a podáme žádost o obnovu, uhradíme poplatky, zašleme osvědčení o obnově.

Ostatní – postupy:

Při změně, licenci, převodu a jiných činnostech pro vás připravíme potřebné podklady (smlouvy, plné moci, jiné doklady) a zajistíme, aby vše bylo řádně zapsáno a zaregistrováno u příslušného úřadu a aby byly zaplaceny příslušné poplatky. To vše s minimální nutností vaší osobní účasti.

Podnikáte?

Začínáte s nějakým novým projektem?

Hledáte nové možnosti rozvoje?

Využíváte pro to možnosti, které Vám poskytují průmyslová práva?

Jste majiteli patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky, označení původu nebo zeměpisného označení a chcete z tohoto vlastnictví více těžit?

Máte dobrý nápad na nový výrobek, novou službu, logo firmy, název výrobků a služeb a máte strach, že by někdo mohl toto vaše nehmotné vlastnictví zneužít?

Bojíte se, abyste vlastní činností neporušili práva jiných a nevystavili se nebezpečí soudních sporů?

Jste zaměřeni na výzkum a inovace, máte kreativní myšlení, nacházíte nová řešení a nevíte jak je bezpečně realizovat?

Nabízíme Vám službu ANALÝZA IP. O co jde?

Individuální a na míru připravený orientační rozbor průmyslově právní politiky, který zahrnuje posouzení a vyhodnocení stavu ochrany nehmotného majetku. Součástí služby je i zpracování návrhu na optimální řešení v oblasti ochrany průmyslových práv.

Pro koho?

Služba je určena zejména malým a středním podnikům a inovačním firmám. Může jí však využít každý subjekt, který chce efektivně využívat možností, které průmyslové vlastnictví nabízí.

Výsledek

Poskytnout každému zájemci užitečné rady a doporučení, jak efektivně tvořit, využívat, zhodnotit a ochránit nehmotný majetek.

Služby

 • Přihlášky – Komplexní zajištění přihlášek vynálezů a užitných vzorů v ČR a SR prostřednictvím národního patentu, v Evropě a ve všech ostatních zemích prostřednictvím evropského patentu, případně pomocí mezinárodní patentové přihlášky PCT, zahrnující provedení rešerše a posouzení splnění podmínek novosti a vynálezecké činnosti, zpracování popisu, patentových nároků, anotace a výkresů.
 • Obnovy – Zajištění udržování patentů v platnosti včetně sledování lhůt a plateb udržovacích poplatků. Zajištění prodloužení platnosti užitných vzorů včetně sledování lhůt a plateb poplatků za prodloužení.
 • Změny – Zajištění veškerých změn a úprav v registru (změna vlastníka, adresy atd.), pro přihlášky vynálezů, udělené patenty a zapsané užitné vzory. Zastupování a podpora při dispozicích s patentem nebo užitným vzorem (licence, prodej a jiné převody, zástavy).
 • Spory – Zastupování ve všech typech sporných řízení při sporech z patentů a užitných vzorů (řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, užitnými vzory, řízení určovací atd.)

Postupy

Příhlášky – postupy:

 • Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného technického řešení. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.
 • Rešerše – zjstíme, zda vaše řešní již není patentová a zda je možé je přihlásit k ochraně.
 • Zpracování podloh – Vytvoříme podlohy přihlášky, které zahrnují popis stavu techniky, popis technického řešení, příklady provedení, příklady průmyslové využitelnost, vlastní nároky na ochranu a obrázky, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis patentů a užitných vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.
 • Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.
 • Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.
 • Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Obnovy – postupy:

Včas upozorníme na nutnost obnovy, zkontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli, zpracujeme a podáme žádost o obnovu, uhradíme poplatky, zašleme informaci o prodloužení platnosti.

Ostatní – postupy:

Při změně, licenci, převodu a jiných činnostech vše potřebné pro klienta připravíme (smlouvy, plné moci, jiné doklady) a zajistíme, aby vše bylo řádně zapsáno a zaregistrováno u příslušného úřadu a aby byly zaplaceny příslušné poplatky tak, aby s tím měl klient co nejméně práce.

Služby

 • Přihlášky – Komplexní zajištění přihlášek průmyslových vzorů (designů) v ČR, SR a v EU a ve všech ostatních zemích světa (posouzení zápisu schopnosti průmyslového vzoru z hlediska novosti a individuality, zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému třídění průmyslových vzorů).
 • Obnovy – Zajištění prodloužení platnosti průmyslových vzorů včetně sledování lhůt a plateb poplatků za prodloužení.
 • Změny – Zajištění veškerých změn a úprav v registru (změna vlastníka, adresy atd.) pro průmyslové vzory. Zastupování a podpora při dispozicích s průmyslovým vzorem (licence, prodej a jiné převody, zástavy).
 • Spory – Zastupování ve všech typech sporných řízení při sporech z průmyslových vzorů (řízení o zrušení, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s průmyslovými vzory, řízení určovací atd.)

Postupy

Příhlášky – postupy:

 • Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného designu. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.
 • Zpracování podloh – Vytvoříme podlohy přihlášky, které zahrnují popis, obrázky a zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému třídění, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis průmyslových vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.
 • Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.
 • Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.
 • Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Obnovy – postupy:

Včas upozorníme na nutnost obnovy, zkontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli, zpracujeme a podáme žádost o obnovu, uhradíme poplatky, zašleme informaci o prodloužení platnosti.

Ostatní – postupy:

Při změně, licenci, převodu a jiných činnostech vše potřebné pro klienta připravíme (smlouvy, plné moci, jiné doklady) a zajistíme, aby vše bylo řádně zapsáno a zaregistrováno u příslušného úřadu a aby byly zaplaceny příslušné poplatky tak, aby s tím měl klient co nejméně práce.

Služby

 • Porušení práv – Zastupování ve sporech o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, k firmě (obchodnímu jménu) – naše kancelář se dlouhodobě a intenzivně věnuje ochraně průmyslových práv a práv z duševního vlastnictví našich klientů. Máme mnoho zkušeností se spornými řízeními před zápisnými úřady i před soudy. Zastupujeme klienty ve sporech před Úřadem průmyslového vlastnictví i ve sporech z porušování práv k registrovaným i neregistrovaným právům. Nabízíme i kvalitní služby při vymáhání těchto práv v zahraničí ve spolupráci s prověřenými zahraničními partnery.
 • Nekalá soutěž – Zastupování ve sporech z nekalé soutěže – v obchodních konkurenčních vztazích často dochází k využívání tzv. nekalých soutěžních praktik. V těchto situacích zastupujeme klienty jak v jednání s porušiteli, které má za cíl zastavit jejich zakázané jednání, tak v řízení před soudy. Nejčastější případy se týkají vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, klamavé reklamy atd.
 • Autorské právo – Zastupování v autorskoprávních sporech – zastupování autorů v soudním i mimosoudním řízením při uplatňování jejich nároků podle autorskoprávních předpisů.
 • Domény – Zastupování v doménových sporech – v současnosti jsou doménové spory, s ohledem na rostoucí důležitost internetu ve společnosti, stále častějším jevem. Doménová jména se mnohdy dostávají do kolize s dalšími právy na označení. V této oblasti zajišťujeme klientům plný právní servis při zastupování před obecnými i rozhodčími soudy.
 • Boj proti padělkům – Zastupujeme klienty ve všech případech týkajících se boje proti padělkům, jako je např. vypracování posudku na zadržené zboží v rámci celního dohledu, podání žádosti o přijetí celního opatření na ochranu průmyslových práv, vedení soudních řízení o určení porušení práva duševního vlastnictví a dalších úkonů, v rámci celních řízení, včetně zastoupení poškozeného v trestním řízení.

Domluvte si s námi schůzku